Cele projektu

Cel ogólny projektu

 • Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz rozszerzenie jej oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości kształcenia na unikatowych studiach technicznych oraz doktoranckich, w celu lepszej adaptacji jej absolwentów do potrzeb rynku pracy oraz konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe projektu

 • Cele szczegółowe projektu są relizowane przez wzrost:
  • oferty edukacyjnej studiów inżynierskich w zakresie inzynierii materiałowej,
  • zainteresowania studiami technicznymi,
  • oferty o interdyscyplinarne studia doktoranckie,
  • jakości kształcenia oraz równości szans,
  • oddziaływania Uczelni kompetencji kadry nauczającej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej,
  • współpracy z gospodarką,
  • roli regionu.