Oczekiwane rezultaty

Twarde rezultaty projektu dotyczą liczby:

 • osób o kwalifikacjach do pracy w przemyśle
 • osób o specjalistycznej wiedzy z interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
 • osób o podniesionych kwalifikacjach na specjalistycznych kursach w zakresie:
  • nanotechnologii, technologii materiałowych, inżynierii materiałowej i stomatologicznej, metod badania materiałów organizowanych dla kadry naukowej Instytutu Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych
  • kształtowania i badania własności nanomatenałów i materiałów organizowanych dla osób spoza społeczności akademickiej
  • mikroskopii elektronowej i metod badań materiałów inżynierskich organizowanych dla studentów
  • metod komputerowej nauki o materiałach organizowanych dla studentów
 • osób, którym wypłacono stypendium:
  • doktorantów
  • młodych doktorów
  • wybitnych naukowców
 • wydanych książek
 • kompletów:
  • programów przedmiotów i sylabusów
  • kompletów konspektów wykładów
  • kompletów instrukcji do ćwiczeń
  • kompletów pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych wykładów, plansz i tablic dydaktycznych, ćwiczeń aboratoryjnych
  • zajęć laboratoryjnych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych
  • dokumentacji systemu zapewnienia jakości ISO 9001 działań projektu

Miękkie rezultaty projektu związane są ze wzrostem:

 • wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP,
 • kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów,
 • unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich akości kapitału intelektualnego regionu,
 • świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego,
 • zainteresowania młodzieży szkolnej studiami technicznymi roli Politechniki Śląskiej w rozwoju gospodarki oparkej na wiedzy oraz jej konkurencyjności,
 • poprawy jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej,
 • stosowania technologii informatycznych przez kadrę oraz studentów,
 • wiedzy kadry i studentów w zakresie nanotechnologii oraz technologii materiałów.

Osiągnięte rezultaty związane z celami dotyczą poprawy:

 • roli Uczelni i zakresu jej oddziaływania,
 • adaptacji rynkowej absolwentów,
 • oferty edukacyjnej i studiów doktoranckich,
 • jakości kształcenia,
 • szans bez względu na płeć i niepełnosprawność,
 • atrakcyjności studiów technicznych,
 • kompetencji kadry,
 • współpracy z gospodarką i regionem.