Projekt a Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

Projekt odpowiada celom PO KL (Priorytetu IV) przez wzrost: wykształcenia społeczeństwa i powszechności edukacji akademickiej potencjału i jakości usług edukacyjnych i powiązania z GOW efektywności doskonalenia kadry akademickiej kompetencji absolwentów oraz ich adaptacyjności w gospodarce kluczowych dla gospodarki studiów technicznych zgodności nauczania z oczekiwaniami innowacyjnymi równości dostępu do wiedzy bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Projekt jest zgodny z 

  • Polityką Naukową, Naukowo-Techniczną i Innowacyjną Państwa oraz wykazem MNiSzW kierunków priorytetowych,
  • Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty na lata 2007-2013 oraz odnowioną Strategią Lizbońską przez rozwój kompetencji społeczeństwa wiedzy, wzrost dostępności edukacji i zwiększenie % inżynierów, wyrównanie % kobiet i mężczyzn
  • Programem Edukacja i Szkolenia 2010,
  • Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013,
  • Narodowym Planem Rozwoju na ata 2007-2013, PO KL na lata 2007-2013,
  • Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2013 oraz Strategią Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, przez wzrost jakości kształcenia o supernowoczesnych technologiach, oddziaływanie na nnowacyjność gospodarki, adaptację edukacji do rynku pracy
  • Proponowanymi kierunkami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku
  • Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego (WŚ) na lata 2000-2020, RIS WŚ na lata 2003-2013 oraz RPO WŚ na lata 2007-2013 przez wzrost wykształcenia mieszkańców regionu, zgodność kluczowych kierunków rozwoju technologicznego egionu (nowe materiały i technologie i nanotechnologia) z kierunkami studiów w projekcie.